ข้อมูลบุคลากร

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเซกา จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. สิบตำรวจโทยุทธศักดิ์ กุมมาร รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

2. นายกระบี่ สุกทน รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

3. นายยศดนัย จงเกษกรณ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล

4. นายนฤมิต ภูแสง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ

แสดงความคิดเห็น