วันอังคาร, เมษายน 16, 2024

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2512 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าเรียนวันแรก จำนวน 8 คน และมีนักเรียนทยอยเข้าเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2512 รวม 30 คน โดยอาศัยครูและอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านเซกา (อนุบาลเซกาในปัจจุบัน) เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนชั่วคราว ต่อมาในปีการศึกษา 2513 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสุเมธี โพธิ์ศรี ให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเซกาเป็นคนแรก

            ปัจจุบันโรงเรียนเซกา ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๕ หมู่ ๗ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ ๓๘๑๕๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            โทรศัพท์ ๐๖๑ ๙๕๔๓๓๓๑

            โทรสาร ๐๔๒ ๔๘๙๑๕๖

            Website http://www.sekaschool.ac.th/

            Facebook โรงเรียนเซกา จังหวัดบึงกาฬ https://www.facebook.com/sekaschool61/photos/

            ทิศเหนือ ติดกับหมู่บ้านเซกา หมู่ ๗               ทิศตะวันออก    ติดกับหมู่บ้านเซกา               

            ทิศใต้     ติดกับถนนสายหนองหิ้ง-บึงโขงหลง   ทิศตะวันตก      ติดกับโรงเรียนอนุบาลเซกา

เขตบริการโรงเรียนครอบคลุมพื้นที่จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน

            1. โรงเรียนอนุบาลเซกา

            2. โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์

          3. โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง

          4. โรงเรียนบ้านห้วยเรือ

          5. โรงเรียนบ้านห้วยคอม

          6. โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง

          7. โรงเรียนบ้านซ่อมกอก

          8. โรงเรียนบ้านท่าสำราญ

          9. โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง

          10. โรงเรียนบ้านกุดสิม

          11. โรงเรียนบ้านหนองจิก

ข้อมูลเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์โรงเรียนเซกา

คติพจน์ของโรงเรียน : อตฺตานํ ทมยนฺติ บณฺฑิตา “บัณฑิตย่อมฝึกตน”

อุดมการณ์ของโรงเรียน : เหลืองฟ้าเน้นปัญญานำพาชีวิต พัฒนาจิต คิดสิ่งแวดล้อม พร้อมจริยธรรม

คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

สีประจำโรงเรียน : สีเหลือง – ฟ้า

สีเหลือง หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน ความสุข ความสว่างไสว ยึดมั่นในคุณธรรม

สีฟ้า หมายถึง ความมีเกียรติ สง่างาม ความหนักแน่น สุขุม และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นสิรินธรวัลลี (สามสิบสองปันดงหรือปะดง)

วิสัยทัศน์โรงเรียน : สร้างคนดี มีปัญญา พัฒนาสังคม

  โรงเรียนเซกาตั้งมาแล้ว 51 ปี เริ่มก่อตั้งโดยมีอุดมการณ์การพัฒนาชนบทในท้องถิ่นที่ห่างไกล ผลิตและพัฒนาลูกศิษย์ในชุมชนอำเภอเซกา อำเภอนาทม ให้มีองค์ความรู้ 3 กลุ่ม

  1) กลุ่มเรียนต่อระดับเตรียมอุดมศึกษา และระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและเน้นองค์ความรู้ด้านวิชาการเป็นหลัก

      2) กลุ่มประกอบอาชีพและพัฒนาให้เป็นผู้นำในระดับท้องถิ่น

      3) กลุ่มฝีมือแรงงานเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาชนบท

            ระยะต่อมาโรงเรียนได้มีการพัฒนาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่จนถึงปัจจุบัน ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก มีระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัย จึงได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์มาเป็น “สร้างคนดี มีปัญญา พัฒนาสังคม”

เอกลักษณ์โรงเรียนเซกา

            โรงเรียนเซกาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางการศึกษาของอำเภอเซกา มุ่งพัฒนาด้านองค์ความรู้ ตามหลักสูตรเหมือนโรงเรียนทั่วไป ใส่ใจในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน มุ่งสู่มาตรฐานสากลเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน ของอำเภอเซกาและอำเภอที่ใกล้เคียงกัน อันได้แก่  อำเภอบึงโขงหลง

จังหวัดบึงกาฬ และอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

“มุ่งสู่สากลโดยอาศัยพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม”

อัตลักษณ์โรงเรียนเซกา

 “คติพจน์ คำขวัญ อุดมการณ์ และวิสัยทัศน์” หลอมรวมเป็นสัญลักษณ์โรงเรียน

1. คบเพลิงและตำรา เป็นสัญลักษณ์การสร้างองค์ความรู้มุ่งสู่ปัญญาที่เป็นเลิศ

2. เปลวเพลิง 13 เส้น เป็นสัญลักษณ์คุณธรรม 13 ข้อ ของโรงเรียน

            1) รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

            2) ซื่อสัตย์สุจริต

            3) จิตสาธารณะ

            4) มีระเบียบวินัย

            5) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

            6) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

            7) มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

            8) ยึดมั่นในความกตัญญู

            9) มีความขยันขันแข็งและสู้งาน

            10)    มีความรับผิดชอบ

            11)    มีความอดทนต่อความยากลำบาก

            12)    ประหยัดและออม

            13)    รู้รักสามัคคี สมานฉันท์ และปรองดอง

3. ห่วง 4 ห่วง  หมายถึง กลุ่มคน 4 กลุ่ม (ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน) ร่วมมือสามัคคี

ปรองดอง มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม คติพจน์   คำขวัญ  อุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ร่วมกัน

ผลการพัฒนาโรงเรียนจนเกิดอัตลักษณ์

          จากการทุ่มเท มุ่งมั่นร่วมกัน ทำให้เกิดผลงานและความภาคภูมิใจขอองโรงเรียนสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ เป็นโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้านประจำอำเภอเซกา นักเรียนเรียนจบหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน  ทุกปีการศึกษา และมีอัตราการเรียนศึกษาต่อสูงขึ้น

2. ครูได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ พัฒนาครูผู้ช่วยเป็นครู คศ.1  ครู คศ.1 เป็นครู คศ.2 ครบถ้วนทุกคน และครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะประเมิน เป็นครู คศ.3 ก็ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ และแต่งตั้งเป็นครู คศ.3 ทุกคน

3. กิจกรรมเด่น

                    3.1 กิจกรรม “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

                    3.2 กิจรรมธนาคารโรงเรียน โดยการสนับสนุนของธนาคารออมสินสาขาเซกา

                    3.3 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ “กิจกรรม เด็กดี V-Star”

                    3.4  กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคโดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภค (สคบ.)

                    3.5 การพัฒนาห้องสมุด 3 ดี

                    3.6 กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรม 3D

                    3.7 กิจกรรม R to U (เส้นทางมุ่งสู่มหาวิทยาลัย) ทำให้นักเรียน เรียนต่อระดับ

มหาวิทยาลัยสูงขึ้น และผลการสอบ O-NET ปี 2561/2562 มีการพัฒนา 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้

                    3.8  การระดมทุนและทรัพยากรจากเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน

                    3.9  ชนะเลิศการแข่งเต้นกิจกรรม TO BE NUMBER 1 ประจำปี 2560 ประเภท To be dancercise ในกิจกรรมมหกรรม รวมพลคน To be number 1 สร้างสรรค์สุขภาพดีวิถีไทย โดยกิจกรรมในพระราชดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ สิริโสภาพรรณวดี ได้แสดงต่อหน้าพระพักตร์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ณ โรงเรียน N-TECT

                    3.10  ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่  24-26 สิงหาคม  พ.ศ.2554 ด้วยคะแนน 84.50  ด้วยระดับคะแนนดี

                    3.11  โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนำร่อง  ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ในปีการศึกษา  2558 

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3. พัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพสู่มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3. การจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

จุดเด่นของสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะของความเป็นผู้นำสูง  มีความสามารถในการจัดการศึกษา  เป็นที่ยอมรับของคณะครูและผู้ปกครอง  ชุมชน  ตลอดจนองค์กรต่างๆ เป็นระบบ  จัดให้มีหลักสูตร  สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอ  กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ได้รับการยอมรับอย่างมากจากชุมชน  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน  โดยได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือทั้งด้านงบประมาณ  การดูแลช่วยเหลือเด็ก  วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  จนสามารถพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน

จุดเน้นของสถานศึกษา

1. มีการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นคนดีในสังคม

3. โรงเรียนมีมาตรฐานสากล

แสดงความคิดเห็น