วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

คติพจน์ : อตฺตานํ ทมยนฺติ บณฺฑิตา “บัณฑิตย่อมฝึกตน”
คำขวัญ : เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
วิสัยทัศน์ : สร้างคนดี มีปัญญา พัฒนาสังคม
อุดมการณ์ : เหลืองฟ้าเน้นปัญญานำพาชีวิต พัฒนาจิต คิดสิ่งแวดล้อม พร้อมจริยธรรม
อัตลักษณ์ : วินัยเด่น เน้นจิตสาธารณะ
เอกลักษณ์ : สวนพฤกษศาสตร์พระราชดำริ “สิรินธรวัลลี”

สีประจำโรงเรียน : เหลือง-ฟ้า

    สีเหลือง หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน ความสุข ความสว่างไสว ยึดมั่นในคุณธรรม
    สีฟ้า หมายถึง ความมีเกียรติ สง่างาม ความหนักแน่น สุขุม และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน :

  คบเพลิงบนตำรา มีเปลวเพลิงล้อมรอบ 13 เส้น ใต้ตำรามีห่วง 7 ห่วง และมีชื่อโรงเรียนบนแนวแถบใต้ห่วง หมายถึง ความรุ่งโรจน์ทางการศึกษา

  โดยอาศัยสื่อ นวัตกรรม ความสามัคคีปรองดองของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ทุกคนยึอมั่นในคติพจน์ คำขวัญ อุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ร่วมกัน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน :

แสดงความคิดเห็น