วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024

ITA Online

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment)

ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ / การปฎิสัมพันธ์
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงานและการให้บริการ
การให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
การทุจริต
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสเเละป้องกันการทุจริต
แสดงความคิดเห็น