Copyright 2019 - Custom text here

โรงเรียนเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2512 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าเรียนวันแรก จำนวน 8 คน และมีนักเรียนทยอยเข้าเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2512 รวม 30 คน โดยอาศัยครูและอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านเซกา (อนุบาลเซกาในปัจจุบัน) เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนชั่วคราว

ต่อมาในปีการศึกษา 2513 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสุเมธี โพธิ์ศรี ให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเซกาเป็นคนแรก  ปัจจุบันโรงเรียนเซกา ตั้งอยู่เลขที่ 205 หมู่ 7 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38150 บนพื้นที่ 17 ไร่ 2 งาน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเซกา

1. นายสุเมธี โพธิ์ศรี                  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน      ตั้งแต่ พ.ศ.2512 - 2519
2. นายอนันต์ สุวรรณรินทร์         ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน      ตั้งแต่ พ.ศ.2519 - 2527
3. นายธรรมนูญ เดชกุญชร         ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน      ตั้งแต่ พ.ศ.2527 - 2535
4. นายประหยัด พันธุระ              ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน      ตั้งแต่ พ.ศ.2535 - 2537
5. นายไพบูลย์ นาคเสน             ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน      ตั้งแต่ พ.ศ.2537 - 2547
6. นายคำมูล แพงสวัสดิ์             ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน      ตั้งแต่ พ.ศ.2547 - 2550
7. นายคอมฉันท์ นาเมืองรักษ์     ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน       ตั้งแต่ พ.ศ.2550 - 2557
8. นายสมศักดิ์ บริบาล               ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน      ตั้งแต่ พ.ศ.2557 - 2559
9. นายวินิจ ชานุชิต                   ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน      ตั้งแต่ พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน

 

f t g m