Copyright 2019 - Custom text here

ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่
คติพจน์ : อตฺตานํ ทมยนฺติ บณฺฑิตา "บัณฑิตย่อมฝึกตน"
คำขวัญ : เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
วิสัยทัศน์ : สร้างคนดี มีปัญญา พัฒนาสังคม
อุดมการณ์ : เหลืองฟ้าเน้นปัญญานำพาชีวิต พัฒนาจิต คิดสิ่งแวดล้อม พร้อมจริยธรรม
อัตลักษณ์ : วินัยเด่น เน้นจิตสาธารณะ
เอกลักษณ์ : สวนพฤกษศาสตร์พระราชดำริ "สิรินธรวัลลี"

สีประจำโรงเรียน : เหลือง-ฟ้า

 

    สีเหลือง หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน ความสุข ความสว่างไสว ยึดมั่นในคุณธรรม
    สีฟ้า หมายถึง ความมีเกียรติ สง่างาม ความหนักแน่น สุขุม และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน :

 

  คบเพลิงบนตำรา มีเปลวเพลิงล้อมรอบ 13 เส้น ใต้ตำรามีห่วง 7 ห่วง และมีชื่อโรงเรียนบนแนวแถบใต้ห่วง หมายถึง ความรุ่งโรจน์ทางการศึกษา

  โดยอาศัยสื่อ นวัตกรรม ความสามัคคีปรองดองของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ทุกคนยึอมั่นในคติพจน์ คำขวัญ อุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ร่วมกัน

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน :

 

สิรินธรวัลลี หรือ สามสิบสองประดง ชื่อวิทยาศาสตร์  Bauhinia sirindhorniae เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็งในสกุลชงโค วงศ์ Leguminosae กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดง เมื่อแก่ เปลือกเถาเรียบ บิดตามยาวเล็กน้อย เนื้อไม้เมื่อตัดตามขวาง สีน้ำตาลเข้มออกแดง มีลวดลายสีน้ำตาลอ่อนเป็นกลุ่มเหมือนกลีบดอกไม้ ดอกออกเป็นช่อสีน้ำตาล ออกดอกตลอดปี แต่ดอกจะบานมากในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม เป็นไม้ถิ่นเดียว ในประเทศไทย พบครั้งแรกโดย ดร. ชวลิต นิยมธรรม ที่ภูทอกน้อย จังหวัดบึงกาฬ ชื่อสปีชีส์ของพืชชนิดนี้ตั้งตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

f t g m