Copyright 2019 - Custom text here

นางสาวฐิตารีย์ ศิริบุตร (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยโรงเรียน)

ขอบข่ายและภาระงานบริหารทั่วไป มีดังนี้

1. งานอนามัยโรงเรียน
    - นางประภัสสร แสงจันทร์
    - นางสาวรุ่งนภา คำภูษา
    - นางศุภิสรา ณรงค์ชัย
    - Miss Epie Blythe
    - Miss Rudial Benigo

2. งานโภชนาการ
    - นางสาวฐิตารีย์ ศิริบุตร
    - นางสาวรุ่งนภา คำภูษา

3. งานส้วมสุขสันต์
    - นางสาวรุ่งนภา คำภูษา
    - นางสาวศุภิสรา ณรงค์ชัย

4. งานส่งเสริมการออกกำลังกาย
    - นายธงชัย พลวิวัฒน์

5. งานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)
    - นางสาวฐิตารีย์ ศิริบุตร
    - นางสาวรุ่งนภา คำภูษา

6. งานโครงการ อย.น้อย
    - นางสาวฐิตารีย์ ศิริบุตร
    - นางสาวรุ่งนภา คำภูษา

7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

f t g m