Copyright 2019 - Custom text here

นายจิระศักดิ์ โฮมพิมพ์ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานปกครองนักเรียน)

ขอบข่ายและภาระงานบริหารทั่วไป มีดังนี้

1. การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
    - นายจิระศักดิ์ โฮมพิมพ์
    - นายธงชัย พลวิวัฒน์
    - นางสาวอัศฎาภรณ์ แดงทำมา

2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

f t g m