Copyright 2019 - Custom text here

นายจิระศักดิ์ โฮมพิมพ์ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน)

ขอบข่ายและภาระงานบริหารทั่วไป มีดังนี้

1. งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแนวปฏิบัติระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน
    - นางสาวอัศฎาภรณ์ แดงทำมา

2. งานการบริหารงานกิจการนักเรียน
    - นายจิรศักดิ์ โฮมพิมพ์

3. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    - นางพัชนิดา บริบูรณ์
    - นายวรัญญู ศิริกานต์กุล
    - นางสาวอัศฎาภรณ์ แดงทำมา

4. งานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย
    - นายจิรศักดิ์ โฮมพิมพ์
    - นายธงชัย พลวิวัฒน์

5. งานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม
    - นางสาวเกษแก้ว จันทร์แดง

6. งานการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนด้านยาเสพติดและอื่นๆ
    - นายจิระศักดิ์ โฮมพิมพ์

7. งานการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและคณะกรรมการนักเรียน
    - นายศิริ ขานคำภา

8. งานธุรการและงานพัสดุกลุ่มงานกิจการนักเรียน
    - นางสาวพีระพัฒน์ วิเศษ
    - นางสาวฐิติมา ทะเริงรัมย์

9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

f t g m