Copyright 2019 - Custom text here

นายกัญหา สุมังคะ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่)

ขอบข่ายและภาระงานบริหารทั่วไป มีดังนี้

1. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
    - นายกัญหา สุมังคะ
    - นายสำเริง วิลาวัน
    - นายธรรมรักษ์ พวงมาลัย
    - นายวัชราวุฒิ บริบาล

2. งานบริการสาธารณะและบริการชุมชน
    - นายวัฒนา ขมวดทรัพย์
    - นายสุรเดช ไชยโคตร
    - นายนิติธร โพธิ์สว่าง

3. งานโสตทัศนูปกรณ์
    - นายสำเริง วิลาวัน
    - นายเจษฎา แสงจันทร์
    - นายนิติธร โพธิ์สว่าง

4. งานยวดยานพาหนะ
    - นายพเยาว์ จันทราช
    - นายธรรมรักษ์ พวงมาลัย
    - นายวัชราวุฒิ บริบาล

5. งานสาธารณูปโภคน้ำดื่ม น้ำใช้ ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
    - นางสาวจันทิรา นวลมณี
    - นายสุรเดช ไชยโคตร

6. งานธุรการกลุ่มงาน
    - นางสาวจันทิรา นวลมณี
    - นายเจษฎา แสงจันทร์

7. งานพัสดุอาคารสถานที่
    - นางสาวจันทิรา นวลมณี
    - นายนิติธร โพธิ์สว่าง

8. งานนักการภารโรง
    - นายกัญหา สุมังคะ
    - นายพเยาว์ จันทราช
    - นายสำเริง วิลาวัน

9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

f t g m