Copyright 2019 - Custom text here

นายประสิทธิ์ สิงห์ปัญญา (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป)

ขอบข่ายและภาระงานบริหารทั่วไป มีดังนี้

1. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
    - นายพลกฤษณ์ กั้วสิทธิ์
    - นายเจษฎา แสงจันทร์

2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
    - นายจักรพงษ์ แก้วศิริ
    - นายนิติธร โพธิ์สว่าง

3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
    - นางสาวฐิติมา ทะเริงรัมย์

4. งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
    - นางพรทิพย์ อันมาก

5. งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
    - นางสาวพีระพัฒน์ วิเศษ

6. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย
    - นายจักรพงษ์ แก้วศิริ
    - นายเจษฎา แสงจันทร์

7. งานธุรการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
    - นางสาวพีระพัฒน์ วิเศษ
    - นางสาวฐิติมา ทะเริงรัมย์

8. การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิก สถานศึกษา
    - นายภัทรพล ไปเจอะ

9. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
    - นายภัทรพล ไปเจอะ

10. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
    - นางพรทิพย์ อันมาก
    - นางสาวพีระพัฒน์ วิเศษ

11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

f t g m