Copyright 2019 - Custom text here

นายประสิทธิ์ชัย ฮาดดา (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล)

ขอบข่ายและภาระงานบริหารทั่วไป มีดังนี้

1. งานกำหนดตำแหน่ง
    - นางสาวเนาว์รัก พรมนาค
    - นางสาวสุพัตรา พันโภคา

2. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
    - นายประสิทธิ์ชัย ฮาดดา
    - นางประพิมพร วงศ์พุทธา
    - นางสาวสุพัตรา พันโภคา

3. งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    - นางสาวเนาว์รัก พรมนาค
    - นางสาวสุพัตรา พันโภคา

4. วินัยและการรักษาวินัย
    - นายประสิทธิ์ชัย ฮาดดา
    - นางประพิมพร วงศ์พุทธา

5. การปฏิบัติราชการ การลา
    - นายประสิทธิ์ชัย ฮาดดา
    - ว่าที่ ร.ต.หญิงกาญจนา ทวีทรัพย์

6. งานทะเบียนประวัติ
    - นางสาวศิรินทร อินเขียว
    - นายพลกฤษณ์ กั้วสิทธิ์

7. งานออกจากราชการ
    - นายประสิทธิ์ชัย ฮาดดา

8. งานเวรประจำวัน เวรยาม และวันหยุดราชการ
    - นายประสิทธิ์ชัย ฮาดดา
    - ว่าที่ ร.ต.หญิงกาญจนา ทวีทรัพย์

9. การบริหารธุรการในฝ่ายการบริหารงานบุคคล
    - นางสาวชลดา วงศาสนธิ์

10. การจัดระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร
    - นางสาวสุพัตรา พันโภคา
    - นางสาวศิรินทร อิเขียว
    - นางสาวชลดา วงศาสนธิ์

11. งานราชพิธี รัฐพิธี
    - นางประพิมพร วงศ์พุทธา
    - นางสาวชลดา วงศาสนธิ์

12. การพิจารณาความดี ความชอบประจำปี
    - นายประสิทธิ์ชัย ฮาดดา
    - นางสาวสุพัตรา พันโภคา
    - นางสาวชลดา วงศาสนธิ์

13. การขอเลื่อนตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการ
    - นายประสิทธิ์ชัย ฮาดดา
    - นางสาวเนาว์รัก พรมนาค

14. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    - นางประพิมพร วงศ์พุทธา
    - นางสาวชลดา วงศาสนธิ์

15. การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่าย

16. การรวบรวมข้อมูลระเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

17. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

f t g m