Copyright 2019 - Custom text here

นางสาวสุมาลี จุลลาศรี (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี)

ขอบข่ายและภาระงานบริหารทั่วไป มีดังนี้

1. การจัดทำบัญชีการเงิน
    - นางสาวสุภารักษ์ รามฤทธิ์
    - นางสาวสุมาลี จุลลาศรี

2. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน
    - นางสาวสุภารักษ์ รามฤทธิ์
    - นางสาวสุมาลี จุลลาศรี

3. การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
    - นางสาวสุภารักษ์ รามฤทธิ์

4. การเบิก-จ่าย เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร/ค่ารักษาพยาบาล
    - นางสาวเกศสุดา โกภา

5. การเบิก-จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป
    - นางสุพรรณี ชินเฮือง

6. การเบิก-จ่ายเงินในระบบ GFMIS
    - นางสาวสุมาลี จุลลาศรี
    - นางสาวกนิษฐา นนจันทร์

7. การเบิก-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
    - นางสาวกนิษฐา นนจันทร์

8. การเบิก-จ่ายเงินอื่นๆ เช่น เงินบำรุงลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
    - นางสาวกนิษฐา นนจันทร์

9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

f t g m