Copyright 2019 - Custom text here

นายวันชัย ศรีนาทม (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณและพัสดุ)

ขอบข่ายและภาระงานบริหารทั่วไป มีดังนี้

1. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุ
    - นายวันชัย ศรีนาทม

2. การบริหารงานพัสดุ
    - นางสาวอัญชลีญา บุญระมี
    - นางสาวนงลักษณ์ วังวิสัย

3. การจัดหาพัสดุ
    - นางสาวอัญชลีญา บุญระมี

4. การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
    - นางวารี แก้วศิริ

5. การจัดทำและเสนอของบประมาณ
    - นางวารี แก้วศิริ

6. การจัดสรรงบประมาณ
    - นางวารี แก้วศิริ

7. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
    - นางวารี แก้วศิริ

8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
    - นางสาวจิราพร บุญเทียน

9. การบริหารงานธุรการกลุ่มการบริหารงบประมาณ
    - นางสาวทวินันท์ ชาติชำนิ

10. งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน
    - นายวันชัย ศรีนาทม
    - นางสาวจิราพร บุญเทียน

11. งานธนาคารโรงเรียน
    - นายวันชัย ศรีนาทม
    - นางสาวจิราพร บุญเทียน

12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

f t g m