Copyright 2019 - Custom text here

นายปรีชา จำปาทอง (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ขอบข่ายและภาระงานบริหารทั่วไป มีดังนี้

1. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ งานห้องสมุด
    - นายปรีชา จำปาทอง
    - นางสาวสุภัสรา ปริตรโพธิ์

2. การจัดระบบงานแนะแนวการศึกษา
    - นางพิมพิไลลักษณ์ ศรีมาลา
    - นางพัฒตราภรณ์ แสนโหน่ง

3. งานโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล
    - นางสาวธารัตน์ สารีโพธิ์

4. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ ( IP:Intensive Program )
    - นายชิณชัย เสียระหัง

5. งานโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
    - นายสุรเชษฐ์ ศรีนาทม

6. งานโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
    - นางสาวกานต์ชนก เพ็งวงษา

7. งานโครงการวิถีพุทธ และกิจกรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก
    - นายบุญศรี อินนะระ
    - นางสาวธารารัตน์ สารีโพธิ์

8. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
    - นางนภัสรา พลวิวัฒน์

9. งานส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน

10. งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรอื่น

11. การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

12. งานรางวัลพระราชทานนักเรียนและสถานศึกษา

13. งานโครงการพิเศษอื่นที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารวิชาการ

14. งานห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษและการจัดป้ายนิเทศ
    - นางนนทรัตน์ เทศารินทร์

15. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

f t g m