Copyright 2019 - Custom text here

นายกมลรักษ์ ใบธรรม (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้)

ขอบข่ายและภาระงานบริหารทั่วไป มีดังนี้

1. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
    - นายกระบี่ สุกทน

2. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
    - นายกระบี่ สุกทน

3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
    - นายสุรเชษฐ์ ศรีนาทม

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
    - นายยศดนัย จงเกษกรณ์

5. การนิเทศการศึกษา
    - นางนภัสรา พลวิวัฒน์

6. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
    - นางสาวกานต์ชนก เพ็งวงษา

7. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
    - นางสาวธารารัตน์ สารีโพธิ์

8 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
    - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : นายปรีชา จำปาทอง
    - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : นางสุราลัย พาระพล
    - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : นางเฉลิมศรี กายสิทธิ์
    - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : นายบุญศรี อินนะระ
    - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา : นายธงชัย พลพิวัฒน์
    - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : นายวรัญญู ศิริกานต์กุล
    - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ : นายกัญหา สุมังคะ
    - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี : นายพลกฤษณ์ กั้วสิทธิ์
    - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : นางประภัสสร แสงจันทร์
    - หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : นางเพ็ญนี เบ็ญชูสิทธิ์

9. งานจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
    - นายกลิ่นพงษ์ษา ธนารักษ์

10. งานการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
    - นายยศดนัย จงเกษกรณ์

11. งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
    - นางสาวสุพรรณี วงษ์พิมพ์

12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

f t g m